informacje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SPOSÓB I TRYB REALIZACJI NAUCZANIA W TRYBIE ZDALNYM DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 1. Kształcenie na odległość realizowane w Szkole Podstawowej w Mordach  odbywa się za platformy MS Teams orza Dziennika Uonet+. W przypadkach kiedy uczeń nie dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi możliwe jest używanie innych dostępnych metod w tym poczty elektronicznej.
 2. .Do obowiązków rodzica należy zorganizowanie warunków, by uczeń mógł realizować zadania i monitorowanie, czy uczeń je wykonuje. Szkoła poprzez kontakt z wychowawcą udziela niezbędnej pomocy i wsparcia w zorganizowaniu uczniowi warunków do nauki zdalnej.
 3. Plan zajęć, według którego uczniowie wykonują zadania zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły http://zdalnemordy.pl w zakładce Plan od 16 kwietnia. Rekomendujemy wykonywanie zadań zgodne z opublikowanym planem,
 4. Nauczyciele realizują podstawę programową poprzez udostępnianie materiałów edukacyjnych rekomendowanych przez MEN. Wszystkie materiały dla ucznia powinny znajdować się w Notesie zajęć (w tym linki, prezentacje multimedialne, filmiki, portale edukacyjne, programy publicznej telewizji i radiofonii) w aplikacji MS Teams.
 5. Komunikacja z uczniami oraz rodzicami odbywa się przez dziennik Uonet+,  telefon, sms-y, maile lub komunikatory internetowe.
 6. Monitorowanie postępów uczniów, weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa poprzez analizę podejmowanych przez ucznia aktywności na platformie MS Teams oraz ocenę zamieszczonych tam przez niego prac.
 7. Informacje o postępach ucznia nauczyciele przekazują rodzicom w formie oceny i/lub  komentarza po sprawdzeniu odebranej pracy.
 8. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i postawy.
 9. W przypadku rozbieżności dotyczących procesu edukacyjnego, zasad oceniania – głos rozstrzygający ma dyrektor szkoły.

POSÓB OCENIANIAW KLASACH IV-VIII W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA

 1. Ocenianiu podlegają:
 2. Wszystkie umieszczone w Notesie Ucznia na platformie MS Teams zadania, wyniki testów rozwiązywanych online, kartkówki i inne proponowane przez nauczycieli zadania wynikające ze specyfiki przedmiotu lub etapu edukacyjnego;
 3. gotowość i zaangażowanie ucznia w wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela.
 4. Nauczyciele informują uczniów o terminach wykonania  zamieszczonych  zadań.
 5. Po sprawdzeniu zamieszczonych prac nauczyciele przekazują uczniowi informacje zwrotną (oceny, komentarze, wskazówki, uwagi, itp.)
 6. Wystawione przez nauczycieli oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego.