Konsultacje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organizacja konsultacji z uczniami

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć szczególnie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Prosimy również o zorganizowanie konsultacji pozostałym maturzystom.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy.

 

WYTYCZNE MEN

Deklaracja rodziców

 

Konsultacje dla uczniów klas ósmych

 

 1. Konsultacje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem od 25 maja 2020 roku dla klas ósmych w budynku B; a od 1 czerwca dla uczniów klas 4-7;

 2. Harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej http://zdalnemordy.pl;

 3. Konsultacje obejmują wszystkie przedmioty.

 4. W przypadku uczniów klas ósmych konsultacje obejmują w pierwszej kolejności te przedmioty,  z których od 16 do 18 czerwca uczniowie będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Ustalam następujący wymiar czasu: 1-5 osób – 1 godz. zegarowa, , 5-12 osób – 2 godz. . w klasach ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych czas pracy to: 1-5 osób 2 godz.;  5-12 osób - 3 godz. tygodniowo

 5. Konsultacje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy realizowali zajęcia  w poszczególnych klasach przed dniem 12 marca 2020 r.

 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego, niż określony w ust. 9,  nauczyciela do prowadzenia konsultacji.

 7. Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach zdecydują rodzice.

 8. Wychowawcy klas pozyskują od rodziców informacje, którzy uczniowie będą brali udział  w zajęciach.

 9. Grupy z jednego przedmiotu do 12 osób; : 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. Uczeń siedzi sam w jednej ławce;

 10. Wejście do budynku od strony ulicy Kilińskiego; Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, oraz obowiązek dezynfekowania rąk. (przy wejściu płyn dezynfekcyjny)

 11.  Na konsultacje uczeń przychodzi w środkach ochrony osobistej - rękawiczki, maseczka/przyłbica.

 12. Uczniowie przestrzegają wyznaczonej przez nauczyciela godziny przybycia na zajęcia i opuszczają szkołę niezwłocznie po ich zakończeniu, oraz następujących zasad:

 

 1. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sali lekcyjnej po zajęciu miejsc w ławkach.

 2. Uczeń, przychodzący po raz pierwszy na zajęcia, przynosi pisemną zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała. Każdorazowo, po przyjściu ucznia na zajęcia, nauczyciel mierzy mu temperaturę. Jeżeli temperatura jest podwyższona, uczeń nie będzie mógł wejść do budynku szkolnego (wróci do domu).

 3. Uczeń ma prawo przebywać w ściśle określonych pomieszczeniach: w korytarzu, szatni, toalecie i wyznaczonej sali lekcyjnej.

 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 5. Szkoła nie udostępnia wody do picia. Uczeń może pić płyny i jeść posiłek przyniesiony z domu.

 6. Korzystanie z biblioteki, szatni określają odpowiednie regulaminy podane do wiadomości na stronie internetowej oraz w budynku  Szkoły (przy wejściu).

 7. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.

 8. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.

 

 

 

Zasady dodatkowe:

 

 1.  Konsultacja nie jest lekcją.

 2.  Na konsultacje uczeń przychodzi z konkretnym zagadnieniem, którego nie rozumie.

 3.   Uczeń ZGŁASZA lub ODWOŁUJE przez DZIENNIK UONET, pocztę elektroniczną (szkolną by wykluczyć przypadkowe zgłoszenia)lub czat na Teamsach udział w konsultacjach swojemu nauczycielowi  co najmniej 1 dzień wcześniej.                    

 4.  Nauczyciel przedmiotu może wskazać ucznia, który ma przyjść na konsultacje w celu uzupełnienia zaległości.

 5.  Jeżeli konsultacje trwają POWYŻEJ 1 godziny nauczyciel organizuje 15 minutowe przerwy.

 6. Uczniowie dojeżdżający są dowożeni przez rodziców, dochodzący mogą przychodzić do szkoły samodzielnie.

 

Zasady korzystania  z szatni: 

 

 1. Z szatni korzysta każdy uczeń, który przychodzi na zajęcia lub do biblioteki szkolnej.

 2. W szatni należy mieć zakryte usta i nos . Wcześniej- wchodząc do budynku- powinien zdezynfekować ręce.

 3. Uczeń wchodzi do szatni tylko w celu  zmiany obuwia i pozostawienia bądź zabrania okrycia. Nie można przynosić i zostawiać w szatni innych przedmiotów.

 4. Do szatni  wchodzi jeden uczeń. Po jego wyjściu do pomieszczenia może wejść następna osoba.

 5. Nad przestrzeganiem powyższych zasad czuwa osoba dyżurująca na korytarzu. (pracownik obsługi)

 6. Uczniowie bezwzględnie stosują się do regulaminu i poleceń osoby nadzorującej.

OGÓLNE PROCEDURY TUTAJ.

Harmonogram

 

Nauczyciel/przedmiot

l. uczniów

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Sala nr

K. Marczak/język polski

9

 

VIIIa 13.30

 

VIIIa 13.30

 

10

E. Żodzik/język polski

5

     

j.polski kl.8b godz.13.30

 

9

A.Geneja/język angielski

7

 

VIIIA 12.30

 

VIIIB 12.30

 

1

R. Mikołajczuk/matematyka

7

   

 kl.VIIIB godz. 13.30

   

3

W. Dębski/fizyka

1

kl. VIIIB  12.00

       

7

K. Koziestańska/chemia

1

           

E. Kruszyńska/j.rosyjski

2

           

K. Daniluk/wos

1

     

Kosyl K. klasa 8B godz.12.30

 

6

 

Artykuły

Wytyczne GIS w sprawie konsultacji

Konsultacje w szkole 
– wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

§  Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

§  Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

§  Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

§  Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 

Czytaj więcej o: Wytyczne GIS w sprawie konsultacji