Odbiór zaświadczeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lipca 2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mordach zaprasza

po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 roku do sekretariatu szkoły przy ulicy Kilińskiego 13 (budynek „A” w godz.:

- 12.00 – 13.00 – klasa 8A;

13.00 – 14.00 – klasa 8B;

14.00 – 15.00 – klasa 8A

15.00 – 16.00 – klasa 8B

Uwaga w celu zachowania standardów bezpieczeństwa, zaświadczenia będą wydane:

- przy zachowaniu bezpiecznej odległości społecznej;

- dezynfekcji rąk,

- założenia maseczki zakrywającej nos i usta,

- posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

Wyniki i zaświadczenia mogą odebrać również osoby upoważnione na piśmie przez  rodziców ucznia

Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail). Wniosek można składać za pomocą poczty email lub SMS z podaniem swoich danych i adresu poczty elektronicznej.

Absolwenci będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00. Jeżeli ktoś zapomniał loginu i hasła można przesłać prośbę o udostępnienie danych do logowania za pośrednictwem TYLKO POCZTY SZKOLNEJ (DOMENA @SPMORDY.PL -  związane jest to z ochroną danych osobowych). Pocztę z prośbą wysyłamy na adres; sekretariat@spmordy.pl  - proszę to zrobić wcześniej w dniach 28-30 lipca 2020 r

Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

 

1)    Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

 a)    przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii[1] zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 ALBO

 b)    przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej  skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2)    12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

3)    Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:[1] Zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.) dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii m.in. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli jest to niezbędne dla celów rekrutacji.