Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mordach zaprasza

po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 roku do sekretariatu szkoły przy ulicy Kilińskiego 13 (budynek „A” w godz.:

- 12.00 – 13.00 – klasa 8A;

13.00 – 14.00 – klasa 8B;

14.00 – 15.00 – klasa 8A

15.00 – 16.00 – klasa 8B

Uwaga w celu zachowania standardów bezpieczeństwa, zaświadczenia będą wydane:

- przy zachowaniu bezpiecznej odległości społecznej;

- dezynfekcji rąk,

- założenia maseczki zakrywającej nos i usta,

- posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

Wyniki i zaświadczenia mogą odebrać również osoby upoważnione na piśmie przez rodziców ucznia.

Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail). Wniosek można składać za pomocą poczty email lub SMS z podaniem swoich danych i adresu poczty elektronicznej.

Absolwenci będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00. Jeżeli ktoś zapomniał loginu i hasła można przesłać prośbę o udostępnienie danych do logowania za pośrednictwem TYLKO POCZTY SZKOLNEJ (DOMENA @SPMORDY.PL -  związane jest to z ochroną danych osobowych). Pocztę z prośbą wysyłamy na adres; sekretariat@spmordy.pl  - proszę to zrobić wcześniej w dniach 28-30 lipca 2020 r

Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

 1)    Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

 a)    przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii[1] zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 ALBO

 b)    przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej  skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 2)    12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

 3)    Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

  Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:[1] Zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.) dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii m.in. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli jest to niezbędne dla celów rekrutacji.


 
 

Odchodzi od nas człowiek niezwykły - pedagog,  nauczyciel życia, wychowawca pokoleń.  Całe swoje  życie zawodowe spędził wśród naszej szkolnej społeczności.

Spokojny, rozważny o ogromnym zasobie wiedzy pedagogicznej i życiowej. Prawdziwy Przyjaciel dzieci i młodzieży, dla których był doskonałym wzorem. Zawsze spokojny, zachowawczy, rozważny, szanujący słowa. A jednocześnie człowiek niezmiernie skromny niedbający o zaszczyty i wyróżnienia.

Był wymagającym Dyrektorem, nauczycielem i wychowawcą.  Uczył pokory, szacunku i rozwagi dla życia i jednocześnie  tolerancji dla innych. Wychowawca nie tylko wielu pokoleń uczniów, ale i ludzi dorosłych jako pracowników od których wymagał ale i się troszczył. Każdego starał się ocenić sprawiedliwie. Każdy kto miał przyjemność , choć na chwilę, zetknąć własne życie z Panem Andrzejem, odebrał naukę w słowie i postawie życiowej.

Panie Andrzeju – zapewniamy Ciebie, że pamięć o Tobie zachowamy głęboko w naszych sercach. Nasze słowa pożegnalne są gestem honoru i wdzięczności.

 

Życiorys


Andrzej Michałowski - urodził się 29 sierpnia 1960  roku w Domanicach w ziemi siedleckiej. Po przeprowadzce rodziców do Siedlec ukończył tutaj szkołę podstawową i średnią a następnie studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1981 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zbiorczej Szkole Gminnej w Mordach. W drugiej połowie lat 80-tych XX wieku był wychowawcą świetlicy, a od roku 1991 został jej kierownikiem. W 1998 roku mianowano Go dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mordach. W 1999 roku, po wygraniu konkursu, powierzono Mu to stanowisko na 5-cio letnią kadencję. Był współorganizatorem powstającego po reformie oświaty Gimnazjum nr 1 w Mordach. Funkcję tę pełnił przez jeden rok do czasu rozdzielenia obu szkół w 2000 roku. W 2004 roku po nierozstrzygniętym konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej powrócił do pracy w świetlicy szkolnej. Jednocześnie był nauczycielem informatyki.

W 2017 roku został powołany na stanowisko wicedyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach. Funkcję tę pełnił do końca.


 

Transmisje zakończenia roku szkolnego
klasy I-VII  czwartek 25.06. godz. 11 - trzeba się zalogować na swoje konto w MS Teams
(uwaga z jednego konta można korzystać na wielu komputerach)
klasy ósme: piątek 26.06. - transmisja z uroczystości w sali gimnastycznej
 

  

Informuję, że w  dniu 26 czerwca 2020 r
będzie kursował autobus szkolny dowożący uczniów TYLKO KLAS ÓSMYCH na zakończenie roku szkolnego:
Godziny odjazdów:
Wólka Soseńska - 7.10,; Stok Ruski - 7.20;  (Uwaga: Może to być zamiast autobusu gminny samochód SKODA); przyjazd do Mordów - ok. 7.45. Uczniowie będą przebywać w świetlicy z zachowaniem procedur bezpieczenstwa.
Kierunek Czepielin (autobus):
Czepielin - 7.40; Ogrodniki - 7.42; Doliwo - 7.45; Czołomyje - 7.48 - przyjazd do Mordów ok. 7.58
Proszę  o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa COVID-19 zarówno w  autobusie jak i w budynku szkoły
 

     
 
ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI
 
Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej: (książki zostają poddane 2-dniowej kwarantannie w szkole)
I. Podręczniki zwracają klasy:
A. II, III - budynek A w dniach 15-16 czerwca;
Podręczniki zapakowane w folię lub tylko związane, z karteczką: imię i nazwisko ucznia, klasa – zostawiamy u osoby dyżurującej przy wejściu do budynku A (od strony ulicy Kilińskiego); w tych samych dniach oddajemy książki do biblioteki według powyższych zasad;
B. Klasy V, VI, VIII;
- klasy ósme podczas egzaminu w dniach 16, 17, 18 czerwca – zasady takie jak wyżej
- klasy V i VI – 22- 24 czerwca - według zasad jak w punkcie A.
C. Klasy I, IV i VII – podręczników nie zwracają.
II. Zwrot książek do biblioteki wszystkie klasy - zaczynamy już od 9 czerwca do 22 czerwca. (można zwracać razem z podręcznikami) Książki zwracamy według zasady: jeżeli więcej niż jedna – to albo w woreczku foliowym, albo związane. Nie dotyczy to jednej książki. Koniecznie kartka: nazwisko i imię ucznia, klasa – kartka włożona do książki na stronie tytułowej tak by wystawała; Oddajemy osobie dyżurującej przy drzwiach lub w budynku B p. bibliotekarce
II. Książki mogą przynosić do szkoły rodzice.
III. Podczas zwrotu przestrzegamy procedur (maseczka, odległość oraz dezynfekcja rąk (w przypadku uczniów od klasy V).
ŚWIADECTWA
1. Rozdanie świadectw tylko dla absolwentów klas ósmych 26 czerwca – o szczegółach poinformujemy po sprawdzianie;
2. Uczniowie pozostałych klas: tylko odbiór indywidualny bez uroczystości zakończenia roku. Harmonogram wkrótce w oddzielnej informacji; świadectwa można również odbierać po 1 września nowego roku. Szczegóły na radzie pedagogicznej.
 
 

INFORMACJE W SPRAWIE SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY

 

Kliknij na wybrany element obrazka,

mapa_wiadomosci aktualności

     Szanowni Państwo,

 

 Drodzy Rodzice uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

 

W związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół informuję, iż od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.

 

W związku z tym, prosimy o przekazanie informacji do wychowawców klas do godz. 16.00 do 20 maja 2020 roku (środa), czy Wasze dziecko będzie uczęszczało do szkoły, czy nadal pozostanie w domu pod opieką rodzica/prawnego opiekuna.

 

Taka informacja od Państwa jest dla nas niezbędna celem ustalenia organizacji pracy szkoły w czasie, w którym musimy zachować wszelkie wymogi  stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

 

Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnych poinformujemy o organizacji pracy poszczególnych klas I-III

Prosze zapoznać się również z procedurą obowiązująca w szkole od 25 maja 2020 roku.

PROCEDURY

Równocześnie proszę o wypelnienie odpowiednich druków, które po wypełnieniu i zapisaniu na dysku nalezy odesłać na adres: sekretariat@spmordy.pl  lub osobiście przekazać do pudełka znajdujacego sie o dyzurnego przy wejściu do szkoły (wejście od strony ulicy Kilinskiego 13 w budynku A lub przy wejściu do szkoły w budynku B).

1. Deklaracja-rewalidacja;

2. deklaracja świetlica;

3. Deklaracja konsultacje

4. załacznik nr 1

5. załącznik nr 2

 

  

 Próbny egzamin ósmoklasisty - arkusze  i informacje

 

Plan nauki zdalnej od 30 marca 2020 r.

 

 

 


 

Szanowni Rodzice,


w związku ze zmianą przepisów związaną z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., od środy 25.03.2020 rozpoczęliśmy zdalne nauczanie z realizacją podstawy programowej. Na podstawie rozporządzenia znowelizujemy zasady nauczania i oceniania na odległość oraz zmienimy plan tak, aby dzieci były obciążone zadaniami równomiernie. Jednocześnie uczniowie mogą liczyć na wsparcie wychowawców, pedagoga szkolnego, logopedy i innych nauczycieli specjalistów.
W środę nastąpiła pierwsza próba połączenia się w klasach 4-8 z wychowawcą i innymi nauczycielami. Nie przejmujcie się Państwo jeśli się to nie udało, poproście o pomoc i wsparcie wychowawcę, nauczyciele czuwają nad łączeniem się uczniów z platformą TEAMS. Mamy świadomość, że dzieci korzystają z różnych sprzętów oraz mają różny dostęp do Internetu.
Zdalne nauczanie będzie wykorzystywało wszystkie możliwe kanały kontaktu z Państwem oraz z uczniami. O szczegółach poinformują wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów. Na czas kwarantanny zostaje także zmieniony plan lekcji, który będzie zamieszczony na tej stronie, jak również otrzymacie  Państwo drogą elektroniczną w dniu 27.03.2020. Co tydzień będą również wysyłane informacje na temat umiejętności jakie uczeń ma zdobyć w danym tygodniu z danego przedmiotu.
Pamiętajcie Państwo, że wszyscy uczymy się dopiero cyfrowej edukacji, czekamy na sugestie oraz wnioski. Będziemy na bieżąco modyfikować pracę.
Zdalna edukacja, wg rozporządzenia MEN, to nie tylko łączenie się poprzez Teams, to także przesyłanie zadań poprzez platformę, inspirowanie dzieci do samodzielnej aktywności, przesyłanie ciekawych publikacji, linków itp.
Nie jest możliwe, aby nasi najmłodsi uczniowie z klas 0-3 korzystali z platformy Teams bez Państwa pomocy i spędzali przy komputerach wiele godzin, dlatego na razie nauczyciele będą zbierali od Państwa informacje na temat możliwości łączenia, ale póki co zdalna edukacja dla klas 0-3 będzie prowadzona poprzez służbową pocztę,  funkcjonujące już grupy itp.
Podczas zdalnego nauczania uczniowie będą również oceniani. Każda otrzymana ocena będzie wagi 3, żeby umożliwić uczniom poprawę wcześniej zdobytych ocen (według statutu praca ucznia ma wagę 1). Szczegółowe zasady i warunki oceniania zostaną podane uczniom przez nauczycieli przedmiotów.            

Podsumowując:

25.03.2020
odbyły się zajęcia z wychowawcą od godziny 9.00 klasy 4-8 Klasy 0-3 zadania i materiał przesłane przez nauczycieli.      

26.03 i 27.03

 lekcje według starego planu wyłączając zajęcia wf, informacje od nauczycieli przedmiotu na temat sposobu zdalnego nauczania oraz oceniania za pomocą MS Teams
27.03.2020 wychowawcy podadzą plan obowiązujący od 30.03.2020r.


  Od 30 marca br.

(z zarządzenia Dyrektora Szkoły)

 

13.1 Zgodnie z §27 Statutu Szkoły ze względu na specyficzne warunki nauki i uwzględniając  zasady BHP, ustala się długość jednostki lekcyjnej w wymiarze 30 minut i przerw międzylekcyjnych w wymiarze 15 minut.       

 

13.2  Wprowadza się następujący harmonogram zajęć:  

 

KLASY 4-8
 
lekcja 1. – 8.30 – 9.00 
 
lekcja 2. – 9.15- 9.45 
 
lekcja 3. – 10.00- 10.30 
 
lekcja 4. – 10.45 – 11.15  
 
lekcja 5 – 11.30 – 12.00 
 
lekcja 6. – 12.15 – 12.45
 
lekcja 7. – 13.00- 13.30
 
UWAGA: To jest czas pracy online nauczyciela przeznaczony na wyjaśnienie zagadnień, odpowiadanie na pytania ucznia
 
13.3 Wszystkie zajęcia odbywają się według obowiązującego dotychczas stałego planu lekcji.  
 
14.1 Zajęcia zostają podzielone na lekcje online prowadzone przez nauczyciela przedmiotu poprzez platformę Microsoft Teams  i lekcje offline – samodzielną pracę ucznia.  
(..)
 
16.1 Ustala się następującą liczbę godzin zajęć prowadzonych online dla poszczególnych poziomów klas:  
 
a)  klasy IV –  9 lekcji tygodniowo  
 
b) klasy V –   10 lekcji tygodniowo 
 
c) klasy VI –   11 lekcji tygodniowo 
 
d) klasy VII – 13 lekcji tygodniowo 
 
e) klasy VIII – 14 lekcji tygodniowo 

 

https://tiny.pl/7c1l3